Generelle betingelser for deltagelse på SmartReiser’s pakketurer.

Samtlige av våre reiser blir arrangert i flg Lov om pakkereiser av 25.8.1995, § 2-1. Vilkårene er utformet iht lov om pakkereiser («Pakkereiseloven») og Barne-og Familiedepartementets forskrifter til loven , («Forskriftene») og supplerer bestemmelsen i loven og forskriftene. Kunder som bruker pakkereiser helt eller i det vesentlige i forbindelse med forretningsdrift, forskning eller profesjonelle konkurranser, kan ikke pårope seg de rettigheter han eller hun måtte ha etter Lov om pakkereiser.

Bestilling og betaling
Ved bestilling betaler kunden et i programmet angitt depositum. Dette depositum varierer i størrelse etter turens lengde og innhold.
Depositum kommer til fradrag ved betaling av restbeløpet. Den oppgitte pris for reisen omfatter alle kjente avgifter, gebyrer og/eller skatter ved programtrykk. Pris for eventuell avbestillingsbeskyttelse og/eller reiseforsikring kommer i tillegg til pakkereisens pris. Det samme gjelder for eventuell tilslutningsreise som ikke er en del av pakkereisen.
Prisen som er avtalt kan bli justert opp dersom det i tiden mellom avtaleinngåelse og avreise skjer endringer i valutakurser og flyselskapenes og andre underleverandørers betingelser utenfor Smartreisers kontroll.

Avbestilling
Alle avbestillinger må bekreftes skriftlig eller på e-post til post@smartreiser.no. Avbestillingsdato regnes som den dato Smartreiser mottar avbestilling skriftlig eller på e-post. Avbestillingsregler og frister for din aktuelle reise står på presentasjonen av turen på www.smartreiser.no under punktet «Reiseinformasjon/Vilkår».

Avbestillingsbeskyttelse
Smartreiser kan tilby en avbestillingsbeskyttelse gjennom Gouda reiseforsikring som sikrer kunden mot store kostnader ved akutt, uforutsett og alvorlig sykdom, død eller ulykkeshendelse for den reisende eller nærmeste familie (ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken).
Har kunden en slik avbestillingsbeskyttelse, refunderes i slike tilfeller det innbetalte beløp fra forsikringsselskapet, med fradrag av prisen for avbestillingsbeskyttelsen og evt. egenandel, så snart gyldig legeattest er fremskaffet av kunden.

Kansellering/endring av reisen
Arrangøren kan kansellere eller endre en reise uten erstatningsansvar, dersom han kan godtgjøre at den ikke
kan gjennomføres som følge av hindringer som ligger utenfor hans kontroll, og som han med rimelighet ikke kunne ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått, og som verken arrangøren selv eller noen han er ansvarlig for , kunne unngå eller avverge følgene av. Arrangøren skal samtidig opplyse kunden om hans rett til å heve kjøpet av reisen dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesenlige mangler for kunden etter endringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen vil bli mangelfull. Har kunden ikke påropt seg denne retten innen tre dager etter at melding om endringen er kommet frem, mister han retten til å heve kjøpet eller kreve prisavslag

Kunden har rett til å heve kjøpet om uforutsett pristillegg blir på over 10%. Evt. kansellering av avgang pga. for dårlig inntegning vil skje senest 14 dager før planlagt avgang, kunden vil da få hele sitt innbetalte beløp refundert.

Forsinkelser, streiker og andre Force Majeure situasjoner.
Smartreiser er ikke ansvarlig for følgene av forsinkelser eller annen manglende oppfyllelse av tjenester og ytelser fra flyselskaper eller andre underleverandører utover den refusjon som kan oppnås av den ansvarlige. Smartreiser er således ikke ansvarlig for kanselleringer eller forsinkelser som følge av dårlig vær, teknisk svikt, streiker, konkurser,  terrorhandlinger etc., men vil i slike tilfeller søke å finne gode alternative løsninger. Smartreiser vil også så langt det er mulig være den reisende behjelpelig med å få ordnet videre forbindelse, evt. endret i tilfelle det opprinnelige fastlagte reiseopplegget må fravikes. Dersom den reisende ikke kan gjennomføre viderereisen grunnet ovenfornevnte forhold, er ikke Smartreiser ansvarlig for noen type av økonomisk kompensasjon. Den reisende kan kun reise krav mot Smartreiser på bakgrunn av feil som har direkte årsak i grov uaktsomhet utvist av egne ansatte. 

Forsikring / Vaksinasjoner / Visum
Den reisende må selv sørge for de nødvendige forsikringer som avbestillings-, reisegods-, reisesyke-, ulykkes-, og ansvarsforsikring, vaksinasjoner og visum der det er nødvendig.

Reklamasjoner
Dersom den reisende mener å ha grunn til å klage på arrangementet, må forholdet påvises underveis for reiseleder, guide eller representanter for hotell eller transportselskap som vil søke å rette opp eventuelle feil på stedet.

Tvistebehandling
Dersom det mellom arrangør og den reisende oppstår uenighet om forståelsen av kontakten eller arrangørens reisevilkår for øvrig, og tvisten ikke kan løses i minnelighet, kan den reisende bringe saken inn for Reklamasjonsnemnda for pakkereiser innen 4 uker etter at endelig svar fra arrangøren foreligger. Lov om Pakkereiser og Overenskomst mellom Den Norske Reisebransjeforeningen og Forbrukerombudet.

Forbehold om endringer og feil
Vi tar forbehold om endringer av priser samt opplysninger gitt i brosjyren eller på Internett. Det taes også forbehold om eventuelle trykkfeil i brosjyre materiell og brev.

Smartreiser
Heimdal Stasjon
7080 Heimdal
Tlf. 72596210

Smartreiser er medlem av Reisegarantifondet og stiller til enhver tid den lovbestemte garanti til Reisegarantifondet.

 

SMARTREISER PERSONVERN

Her kan du lese om hvordan vi behandler personlig informasjon.

Først og fremst vil vi at du skal vite at personvernet ditt angår oss, og vi tar det ansvar du direkte eller indirekte har betrodd oss.

Denne policyen forklarer hvordan SmartReiser samler kundedata, bruker dataene og i hvilke situasjoner og til hvem dataene blir avslørt.

SmartReiser er et selskap som driver med formidling av reise.

Innsamling og behandling av personopplysninger er en uunngåelig og nødvendig del av gjennomføringen av denne typen virksomhet og for å oppfylle formålene som er beskrevet i denne personvernpolitikken.

SmartReiser er dataansvarlig for behandling av personopplysninger for disse formålene.

Hvis du har spørsmål angående denne personvernreglene eller vår håndtering av dine personopplysninger, er adressen vår:

SmartReiser A/S, Heimdalsveien 2c, 7080 Heimdal, Norge

Mer informasjon om behandling av kundedata på SmartReiser kan også fås ved å skrive til post@smartreiser.no.

1. Beskyttelse og sikkerhet er viktig for oss.
Ansvarlig håndtering av personopplysninger som er en del av driften av vår virksomhet, er avgjørende for våre forretningsmål og omdømme. I denne personvernpolitikken tar vi hensyn til hvordan personopplysningene dine samles inn og brukes når du er kunde, leverandør eller forretningspartner, og hvordan du får tilgang til dine personlige data.

2. Hva er personlige data?
Personlige data er en form for data om et identifisert eller identifiserbart levende individ. Et identifiserbart individ forstås som en person som direkte eller indirekte kan identifiseres blant annet av et identifikasjonsnummer eller ett eller flere elementer som er bestemt for en gitt persons identitet.

3. Hva slags personopplysninger behandler vi og hvorfor?
Dine personopplysninger vil bli brukt til forskjellige formål i forhold til din stilling som kunde og driften av SmartReiser. Dataene som samles inn, kan variere, avhengig av om du er kunde, leverandør eller forretningspartner, men generelt vil det være data om kundeadministrasjon, leverandøradministrasjon, direkte markedsføring og data om SmartReisers rettigheter og forpliktelser.
Unnlatelse av å levere personopplysninger fra deg, kan bety at SmartReiser ikke kan oppfylle sine forpliktelser overfor deg som kunde eller leverandør.
Som regel samler SmartReiser kun inn og behandler vanlige personopplysninger. I spesielle tilfeller av å bestille en tur, kan det noen grad være nødvendig for oss å behandle sensitive personopplysninger (for eksempel informasjon om spesielle måltider eller spesialbehovshjelp under reisen), samt opplysninger om personnummer (f.eks. forbindelse med innhenting av pass kopi for visumsøknader og grensepasseringer), men bare når det er nødvendig for å bestille reisen og hjelpen du trenger.
SmartReiser vil vanligvis samle følgende informasjon:

3.1 Informasjon om våre kunder.
Informasjonen gitt til oss når du bestiller en tur eller oppretter en kundeprofil med oss, f.eks. online via nettsiden eller ved å kontakte vår kundeservice / reisekonsulenter, inkludert kontaktinformasjon (fornavn, mellomnavn, etternavn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, tittel og stilling), personnummer visumapplikasjoner etc.), passnummer, bankdetaljer, debet- og kredittkortdetaljer, informasjon du oppgir angående spesielle preferanser under reisen din (f.eks. informasjon om diettrestriksjoner, spesialbehov assistanse på grunn av uførhet eller sykdom etc.), helseinformasjon (når du reserverer turer til helse- eller medisinske behandlinger, sportsreiser osv.), formålet med reise, informasjon om hvilke språk du snakker, statsborgerskap, kontaktinformasjon til din slektning, rekvisisjon (når det gjelder forretningsreiser eller helseutgifter), informasjon om markedsførings- og kommunikasjonspreferanser, sammen med informasjon du har gitt oss hvis du kontakter oss med spørsmål, rapporterer om et problem eller når du kontakter oss med henvisning til ditt kundeforhold, kort gyldighet, utstedelsesdato, kortnummer, informasjon om betaling av avgifter (pris, type betaling, dato, betalingsbekreftelse).

3.2 Informasjon om våre leverandører og samarbeidspartnere.
Informasjon du oppgir når du inngår kontrakt eller avtale med oss, inkludert kontaktinformasjon (jobb, jobbtittel, fornavn, mellomnavn, etternavn, adresser, telefonnummer, e-postadresse), informasjon om markedsførings- og kommunikasjonspreferanser, som samt informasjon du har gitt oss hvis du kontakter oss med spørsmål, for å rapportere et problem eller når du kontakter oss med henvisning til ditt kundeforhold.

4. Hva bruker vi dine personlige data til?
SmartReiser behandler dine personlige data for å oppfylle formålene som er angitt nedenfor. Legg merke til at det ikke er alle formål, informasjonskategorier, mottakere av informasjon og typer prosedyrer som gjelder for deg i alle tilfeller
SmartReiser behandler dine personopplysninger utelukkende i den grad det er nødvendig for deg som kunde, leverandør eller forretningspartner (som spesielle interesser i hvert enkelt tilfelle er tatt i betraktning) eller i samsvar med gjeldende lov.

4.1 Kundeadministrasjon.
SmartReiser behandler dine personlige data når du etablerer og administrerer ditt kundesamarbeid med SmartReiser, som en del av driften av vårt firma, inkludert bestillingsreiser og levering av våre forskjellige produkter (f.eks. Visumsøknad, reiseforsikring, overføringstjeneste, osv.), vedlikehold av våre kunderegistre, fakturering, markedsføring, statistikk, etc. All statistikk og analyse er samlet i anonymisert form og inneholder derfor ikke informasjon som kan føre direkte tilbake til deg som person.

4.2 Administrasjon av leverandør og forretningsforbindelser.
SmartReiser behandler dine opplysninger når du samarbeider leverandør og forretningsforbindelser, hvor du er leverandør eller samarbeidspartner, eller kontaktperson med en leverandør eller forretningspartner, som SmartReiser jobber med som en del av driften av vårt selskap, herunder vedlikehold av vårt CRM-register med informasjon om vår kontakt med hver leverandør og samarbeidspartner.

4.3 Overholdelse av gjeldende lover og forskrifter.
SmartReiser behandler dine personopplysninger i samsvar med lover og forskrifter som SmartReiser er underlagt med hensyn til driften av virksomheten eller for innlevering av ulike ansvar og opplysningskrav i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
SmartReiser bruker ikke dine personlige data til å ta avgjørelser, som bare er basert på automatisk behandling, med unntak av profilering.
Profilering er en form for automatisk behandling av dine personlige data. Vi bruker profilering og data modellering f.eks. for å kunne tilby deg spesifikke tjenester og produkter som oppfyller dine preferanser for markedsføringsformål.
SmartReiser arbeider for å garantere at alle personopplysninger vi behandler, er korrekte og oppdaterte. Vi ber deg derfor alltid å informere oss om eventuelle endringer i dine personlige opplysninger (for eksempel adresseendring, navn, telefonnummer eller betaling) slik at vi kan garantere at personopplysningene dine alltid er riktige og oppdaterte. Du bør oppdatere dine personopplysninger umiddelbart i tilfelle endringer.

5. Juridisk grunnlag for behandling av dine personopplysninger SmartReiser behandler i hovedsak dine opplysninger av følgende grunner:
(1) Ditt samtykke
(2) Inntreden i og oppfyllelse av kontrakts avtaler med SmartReiser
(3) Overveielse for SmartReisers legitime interesser, som beskrevet ovenfor
(4) Oppfyllelse av rettslige plikter som SmartReiser er pålagt å møte
(5) Beskyttelse av din eller en annen fysisk persons vitale interesser
(6) Behandlingen er nødvendig for at et krav skal opprettes, håndheves eller forsvares
(7) Behandlingen er nødvendig for å overholde SmartReiser eller din ansettelse, helse og sosiale rettigheter, som kommer fra nasjonal lovgivning eller EU-lov. I tillegg kan det være situasjoner der vi behandler dine personopplysninger for tredjeparters legitime interesser med hensyn til de ovenfor beskrevne formål, med mindre hensynet til dine interesser anses som viktigere.

6. Deling av personopplysninger.
SmartReiser avslører bare data i den utstrekning det er nødvendig for driften av vår virksomhet, inkludert å gi din tur og de andre produktene du har kjøpt hos oss i forbindelse med dette.
SmartReiser sender vanligvis personlige data til følgende mottakere når du bestiller en tur og relaterte produkter:

6.1 Global Distribution System (GDS).
En GDS er et IT-nettverkssystem eid eller drevet av et selskap som tillater transaksjoner mellom reiselivsleverandører, hovedsakelig flyselskaper, hoteller, bilutleiefirmaer og reisebyråer. En GDS forbinder tjenester, priser og bestilling ved å konsolidere produkter på tvers av de tre reisesektorer, dvs. flyreservasjoner, hotellreservasjoner og bilutleie.

6.2 Flyselskaper.
SmartReiser avslører personopplysninger til flyselskapene når du bestiller reisene dine. For å bestille flyet ditt vil vi vanligvis gi opplysninger om fornavn, mellomnavn, etternavn, avreiseflyplass, destinasjon, avreise og returdato, bonuskortnummer, spesielle forespørsler vedrørende reisen din, inkludert bestilling av spesielle måltider under fly og nødvendig spesialhjelpsassistanse på flyet eller på flyplassen for det valgte flyselskapet.
Når det gjelder turer til spesielle destinasjoner, kan vi også gi informasjon om passnummeret og/eller fødselsdatoen din til flyselskapet.

6.3 Hoteller.
SmartReiser sender personopplysninger til hotellene du har tenkt å bruke under reisen. For å bestille hotellinnkvartering, vil vi vanligvis gi informasjon om fornavn, mellomnavn, etternavn, destinasjon, ankomst- og avreisedato, romkategori, bonuskortnummer, spesielle forespørsler for reisen din, inkludert kostholdsbegrensninger eller spesialhjelps assistanse på grunn av uføre eller sykdom under oppholdet på hotellet.

6.4 Bilutleie.
SmartReiser avslører personopplysninger til bilutleiefirmaer hvis du trenger et kjøretøy under reisen. For å bestille leiebilen, vil vi vanligvis gi informasjon om fornavnet ditt, mellomnavn, etternavn, hentested, leieperiode, kjøretøyskategori, bonuskortnummer, spesielle behov i forbindelse med utleie av kjøretøyet, inkludert spesielle krav til funksjonshemming eller sykdom, barneseter etc.

6.5 Bussoperatører.
SmartReiser avslører personopplysninger til busselskaper dersom en busstur er en del av reisen din (f.eks. For dagsturer til turistattraksjoner, etc.). For å bestille din busstur, vil vi vanligvis gi informasjon om fornavn, mellomnavn, etternavn, hentested, dato og klokkeslett for buss, destinasjon og spesielle forespørsler under busstur, inkludert bestilling av spesielle måltider og nødvendig spesielle krav eller assistanse knyttet til funksjonshemming eller sykdom.
Når det gjelder turer til spesielle destinasjoner, kan vi også gi informasjon om passnummeret og/eller fødselsdatoen din til bussoperatører.

6.6 Rederier.
SmartReiser avslører personopplysninger til rederier hvis du går på en skipstur som en del av reisen (f.eks. For dagsturer til turistattraksjoner, cruise, etc.). For å bestille reisen din, vil vi vanligvis gi informasjon om fornavn, mellomnavn, etternavn, destinasjon, reiserute, dato og klokkeslett for avgang og retur, samt spesielle forespørsler under seiling, inkludert bestilling av spesielle måltider og nødvendige spesielle krav eller assistanse knyttet til funksjonshemming eller sykdom og informasjon om reisedokumenter.

6.7 Bookingmotor.
En booking motor er et IT-nettverkssystem eid eller drevet av et selskap som tillater transaksjoner mellom reiselivsleverandører, hovedsakelig hoteller og reisebyråer eller sluttkunder. SmartReiser avslører personlige data til booking motor for å bestille hotellene du vil bruke på reisen din. For å reservere hotellovernatting via booking motor, vil vi vanligvis gi informasjon om fornavn, mellomnavn, etternavn, destinasjon, ankomst- og avreisedato, romkategori, bonuskortnummer, samt spesielle forespørsler, inkludert bestilling av spesielle måltider under oppholdet og nødvendige spesielle krav eller assistanse knyttet til funksjonshemning eller sykdom.

6.8 Reisebyråer.
Hvis du, som en del av turen, deltar i utflukter eller trenger overføring, kan SmartReiser sende personopplysninger til reisebyråer. Reisebyråets ansvar er å organisere utflukt eller overføring når du bestiller en gitt tjeneste fra en lokal leverandør på destinasjonen. For bestilling av utflukter, overføringer, etc. gir vi vanligvis informasjon om fornavn, mellomnavn, etternavn, dato og tidspunkt for ankomst og avreise, type kjøretøy, destinasjon, samt spesielle forespørsler, inkludert bestilling av spesielle måltider under hotelloppholdet og nødvendige spesielle krav eller assistanse knyttet til funksjonshemming eller sykdom.

6.9 Utstyrsutleieselskaper.
Som en del av bestillingen av turen med oss kan du leie alt utstyr du måtte trenge på turen, f.eks. skiutstyr, dykkerutstyr, etc. Hvis du ønsker å leie slikt utstyr, vil vi gi informasjonen til selskapet på reisemålet hvor du skal leie utstyret. For utleie av utstyr gir vi vanligvis informasjon til utleiefirmaet om fornavn, mellomnavn, etternavn, type utstyr, hentested, leieperiode og informasjon om høyde, vekt, klær og skostørrelse.

6.10 Turoperatører.
SmartReiser avslører personopplysninger til reiselivsfirmaer hvis du skal på tur som en del av reisen (f.eks. For en dagstur til turistattraksjoner, dykking etc.). For å bestille reisen, vil vi vanligvis gi informasjon om fornavn, mellomnavn, etternavn, tur, reiserute, dato og klokkeslett for turen samt spesielle forespørsler under turen, inkludert bestilling av spesielle måltider og nødvendig spesielle krav eller assistanse knyttet til funksjonshemming eller sykdom, informasjon om reisedokument (kun om nødvendig).

6.11 Spesielt vedrørende kvalifiserte tilbud.
Når du velger SmartReiser, har du muligheten til å få et kvalifisert tilbud på en tur. Et kvalifisert tilbud er en type tilbud, hvor en foreløpig reservasjon av ønsket tur er laget for deg når du forbereder tilbudet. Dette gir deg mulighet til å reservere plass på ønskede avganger i opptil tre dager før du avgjør om en billett skal utstedes for den foreløpige reservasjonen, eller det bør annulleres.
For å skape et kvalifisert tilbud, gir vi informasjon om deg og den forespurte reservasjonen til en GDS (som nevnt ovenfor), som gjør den foreløpige reservasjonen hos flyselskapet, hotellet etc.
Som en del av å skaffe et kvalifisert tilbud, videreføres personopplysninger til flere nye uavhengige datakontrollere (GDS, flyselskaper, hoteller, etc.). Din informasjon kan beholdes av disse mottakerne etter utløpet av tilbudet – også i tilfelle tilbudet annulleres.
Videre kan SmartReiser gi opplysninger til andre leverandører og tjenesteleverandører som en del av normal drift av selskapet, f.eks. i forbindelse med ekstern administrasjon av våre IT-systemer, analyserapporter, markedsføring, inkasso, kredittvurdering, revisjon, juridisk bistand, etc.
For ytterligere informasjon om våre leverandører og partners behandling og beskyttelse av dine personopplysninger, vennligst henvis til deres personvernregler og bruksvilkår.
SmartReiser arbeider for å begrense offentliggjøring av personopplysninger i personidentifiserbart format i størst mulig grad, og dermed begrense tilfeller der informasjon kan føre tilbake til deg personlig.
SmartReiser avslører ikke dine personlige opplysninger med mindre det er nødvendig å utføre vår virksomhet eller tilfredsstille dine behov.

7. Internasjonale overføringer av dine personlige data.
På grunn av SmartReisers virksomhet kan dine personlige data overføres til land utenfor EU / EØS når du bestiller en tur med oss. For å kunne levere våre tjenester til deg, må vi i visse tilfeller bruke partnere og leverandører utenfor EU / EØS.
Uten muligheten for å overføre informasjon til mottakerne utenfor EU / EØS, vil SmartReiser ikke kunne levere visse reisearrangementer. Dette gjelder hvis booking av reisen krever at informasjon sendes til mottakere utenfor EU / EØS, for eksempel å bestille flyreiser, hoteller, etc. på reisedestinasjonen.
Databeskyttelseslovgivningen i disse landene kan være lettere enn den er i Norge og i resten av EU / EØS, da det i de fleste tilfeller vil være land der EU-kommisjonen har vurdert at databeskyttelsesnivået ikke er på nivå med databeskyttelsesnivå innen EU / EØS.
I tilfelle at det er praktisk mulig for oss, vil overføringen av dine personopplysninger være basert på standardoverføringskontrakter utviklet av EU-kommisjonen, som er spesielt forberedt for dette formålet. Når det gjelder overføringer til USA, vil de så langt som mulig bli gjort på grunnlag av Privacy Shield. Privacy Shield er en avtale mellom EU og USA, som etablerer et sterkt sett med databeskyttelsesregler og sikkerhetsforanstaltninger som amerikanske selskaper, som har inngått avtalen, er forpliktet til å overholde når de behandler personopplysninger.
Det er viktig at du er klar over at overføring av personopplysninger til land utenfor EU / EØS når du bestiller en tur med SmartReiser betyr at dine personopplysninger ikke vil ha samme beskyttelse som når de er underlagt norsk eller EUs lover og forskrifter.
Ved overføring av data er det en potensiell risiko for at det ikke finnes klare, presise og tilgjengelige lover og forskrifter i det aktuelle landet angående tilgang til personopplysninger fra landets myndigheter. at det ikke er lov og forskrifter om at landets myndigheters tilgang til informasjonen din må være nødvendig og forholdsmessig at landet ikke har en uavhengig og effektiv tilsynsmyndighet, og at landet ikke har noen tilgjengelige og effektive rettsmidler for den registrerte.
Hvis du ikke ønsker at SmartReiser sender dine personlige opplysninger til mottakerne utenfor EU / EØS, vennligst informer oss senest når du bestiller reisen.
SmartReiser sender i alle fall ikke dine personlige opplysninger til mottakere utenfor EU / EØS, med mindre dette er nødvendig for å utføre vår virksomhet og oppfylle dine behov, f.eks. ved å levere den forespurte reisen.

8. Dataintegritet og sikkerhet.
Personlige data lagres ikke lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet de er samlet inn, med mindre lagringen er nødvendig for å overholde nasjonale lovkrav, herunder lovbestemte lagringsperioder i forbindelse med bokføring mv.
Det er SmartReisers policy for å beskytte personopplysninger ved å ta tilstrekkelige tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger. Når dine personlige data ikke lenger er nødvendig, vil vi sørge for at de slettes på en sikker måte.

9. Dine rettigheter.
Du har rett til å få tilgang til personlige data vi har registrert og brukt, informasjon om hvor den kommer fra og hva vi bruker den til. Du kan få informasjon om hvor lenge vi lagrer dataene dine, hvem mottar data om deg og i hvilken grad vi avslører data i Norge og utlandet. Din rett til tilgang kan imidlertid være begrenset av lovgivning, beskyttelse av andres personvern og hensyn til vår virksomhet og praksis. Vår kunnskap, forretningshemmeligheter samt interne vurderinger og materiale kan også være unntatt fra adgangsretten.
Under visse omstendigheter har du rett til å protestere mot vår behandling av dine personlige data. Dette gjelder for eksempel når behandlingen er basert på våre legitime interesser.
Motstand mot direkte markedsføring. Du har rett til å protestere mot vår bruk av dine personlige data for direkte markedsføring, herunder profilering som er relatert til dette formålet.
Hvis dataene er feilaktige, ufullstendige eller irrelevante, har du rett til å få dataene korrigert eller slettet med begrensningene som følger av eksisterende lovgivning og rettigheter til å behandle data. Disse rettighetene er kjent som «rett til rettelse», «rett til å slette» eller «rett til å bli glemt».
Hvis du mener at dataene vi har registrert om deg, er feil, eller hvis du har protestert mot bruken av dataene, kan du kreve at vi begrenser bruken av disse dataene til lagring. Bruk vil kun være begrenset til lagring til dataene kan korrigeres, eller det kan kontrolleres om våre legitime interesser oppveier dine interesser.
Hvis du krever at dataene vi har registrert om deg slettets, kan du i stedet be oss om å begrense bruken av disse dataene til lagring. Hvis vi trenger å bruke dataene vi har registrert om deg bare for å hevde en rettslig påstand, kan du også kreve at annen bruk av disse dataene er begrenset til lagring. Vi kan imidlertid ha rett til annen bruk for å hevde en rettslig påstand, eller hvis du har gitt ditt samtykke til dette.
Du kan trekke samtykket ditt til enhver tid. Vær oppmerksom på at hvis du trekker samtykket, kan vi ikke tilby deg bestemte tjenester eller produkter. Vær også oppmerksom på at vi vil fortsette å bruke dine personlige data, for eksempel å oppfylle en avtale vi har gjort med deg, eller hvis vi er pålagt å gjøre det ved lov.
Hvis vi bruker data basert på ditt samtykke eller som følge av en avtale, og databehandlingen er automatisert, har du rett til å motta en kopi av dataene du har oppgitt i et elektronisk maskinlesbart format.
Hvis du ønsker å kreve en eller flere av dine rettigheter, vennligst kontakt oss på post@smartreiser.no. Din forespørsel blir behandlet i samsvar med gjeldende lovgivning om databeskyttelse.
Datatilsynet Besøksadresse: Tollbugata 3, 0152 Oslo Postadresse: P.O. Box 8177 Dep., 0152 Oslo Organisasjonsnummer: 974 761 467 postkasse@datatilsynet.no + 47 22 39 69 00

10. Oppdateringer.
SmartReiser evaluerer og oppdaterer regelmessig denne personvernpolitikken. Derfor må du sjekke denne personvernreglene regelmessig for eventuelle endringer som kan påvirke behandlingen av dine personlige data.